Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7
Platba za školní družinu
8
1. lekce lyžování 2020
4. lekce plavání 2019/2020
Kurz lyžování 2020
Změna rozvrhu
9 10 11 12
13
Doprava - plavání
14 15
2. lekce lyžování 2020
5. lekce plavání 2019/2020
16 17 18 19
20 21 22
3. lekce lyžování 2020
6. lekce plavání 2019/2020
Lednové setkání rodičů
23 24 25 26
27 28 29
4. lekce lyžování
7. lekce plavání 2019/2020
30 31 1 2

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8
Začínáme lyžovat
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
O prasátku Arturovi - přeloženo na 12.5.
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zdravé zoubky
31
Pololetní prázdniny
1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

    Dobrý den, jsem velice ráda za všechny děti, jejichž rodiče si uvědomují přednosti málotřídních škol a rozhodli se nabídnout svému dítěti

pro první krůčky povinným vzděláváním rodinné prostředí naší školy s všeobjímající přízní a snahou pomoci dítěti v jeho náročném období

adaptace na školu. Děti se z naší školky  všechny dobře znají, poměrně dobře známe děti i my, učitelé. Děti, které k nám přišly z jiných škol,

do kolektivu také lehce zapadly a jsou u nás spokojeny. (Doporučuji Vám k nahlédnutí "Dotazník spokojenosti rodičů"). Často zjišťujeme

potřeby a přání našich dětí a vycházíme jim v jejich potřebách vstříc. Vedeme je k samostatnosti, ohleduplnosti, pracovitosti. Hledáme ideální

cesty výuky prostřednictvím nových metod, vybíráme i moderní učebnice, které podněcují kritické myšlení, jehož rozvoj se od současné školy očekává.

   Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v malé třídě máme dokonce dotykovou.. V současnosti je v malé třídě v 1.ročníku 6 žáků,

ve druhém ročníku 6 žáků. Je tímto zřetelné, že prvňáček, který potřebuje do Vánoc všeobecnou podporu na každém kroku, má stále u ruky učitele,

aby mu pomohl. Nabízíme Vám možnost podívat se do výuky na "Den otevřených dveří" dne 19.2.2019. Můžete se podívat do malé třídy i do velké třídy

na výuku větších dětí. Pakliže budete tyto řádky číst až později, přijďte se do hodiny podle Vašich možností přijít podívat kdykoliv.

S pozdravem a s přáním příjemného dne a šťastné volby školy pro Vaše dítě Dagmar Marková

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

     Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Stolany pro školní rok 2019/2020 se bude

konat ve čtvrtek 4.dubna 2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin ve třídě základní školy.

Náhradní termín je možno telefonicky domluvit s ředitelkou školy na čísle 469 637 944.     

     Kritéria k přijetí:

 • 1. Odklad školní docházky pro rok 2018/2019
 • 2. Trvalé bydliště dítěte ve Stolanech 
 • 3. Trvalé bydliště dítěte v našem školském obvodu

   K zápisu je nutné donést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce ( formulář Žádosti o přijetí obdrží rodiče při zápisu )

    Průběh zápisu

 • pohovor s rodiči, vyplnění a kontrola formulářů
 • poznávání geometrických tvarů
 • určování barev
 • kresba postavy (úchop tužky)
 • matematické představy – počítání do 5, porovnávání více, méně, větší, menší
 • hrubá motorika – „opičí dráha“
 • báseň, píseň
 • výslovnost hlásek
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slov, říkanek
 • orientace v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole…
 • rozklad slova na hlásky, skládání slov z hlásek
 • znalost rodinných vztahů, jmen členů rodiny...    

      Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku

v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky

již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného

lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné

školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Diagnostiku dětí,

u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení

(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte

k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. 

      Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely

nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání,                                                                                                                   údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona,                                                                                                            a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍ UČITELKY A BUDOUCÍ SPOLUŽÁCI !