Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
30 31
DDM CHRUDIM - ONLINE KROUŽKY
1 2 3 4 5
6 7
UPOZORNĚNÍ K ČERPÁNÍ OČR
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6
UPOZORNĚNÍ K ČERPÁNÍ OČR
7
Den otevřených dveří
8 9 10 11 12
13 14 15
Zebra na přechodu
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Malý cirkus se zvířátky
Škola v pohybu
29
Fotografování dětí
30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

    Dobrý den, jsem velice ráda za všechny děti, jejichž rodiče si uvědomují přednosti málotřídních škol a rozhodli se nabídnout svému dítěti

pro první krůčky povinným vzděláváním rodinné prostředí naší školy s všeobjímající přízní a snahou pomoci dítěti v jeho náročném období

adaptace na školu. Děti se z naší školky  všechny dobře znají, poměrně dobře známe děti i my, učitelé. Děti, které k nám přišly z jiných škol,

do kolektivu také lehce zapadly a jsou u nás spokojeny. (Doporučuji Vám k nahlédnutí "Dotazník spokojenosti rodičů"). Často zjišťujeme

potřeby a přání našich dětí, rodičů a vycházíme jim v jejich potřebách vstříc. Vedeme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti, pracovitosti.

Hledáme ideální cesty výuky prostřednictvím nových metod, vybíráme i moderní učebnice, které podněcují kritické myšlení, jehož rozvoj

se od současné školy očekává.

   Obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v malé třídě máme dotykovou.. V současnosti je v malé třídě ve 2.ročníku 6 žáků,

ve 3. ročníku 5 žáků, ve velké třídě je 5 žáků 4.ročníku a 2 žáci 5.ročníku. Ve školním roce 2020/2021 bude v malé třídě 1. a 3. ročník.

Je tímto zřetelné, že prvňáček, který potřebuje do Vánoc všeobecnou podporu na každém kroku, má stále u ruky učitele, aby mu pomohl.

Pokud byste se do naší školy chtěli přijít podívat, můžete po předchozí domluvě kdykoliv.

Dvěře do školy jsou pro Vás otevřené a Vy můžete nahlédnout do atmosféry naší školy.

S pozdravem a s přáním příjemného dne a šťastné volby školy pro Vaše dítě Dagmar Marková

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

     Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Stolany pro školní rok 2020/2021

                                            se bude konat v úterý 28.dubna 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů, které vzhledem 

k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19

proběhnou pouze formálně bez osobní přítomnosti dětí u zápisu.

V čase od 8:00 do 16:00 hodin tedy vhazujte v obálce do poštovní schránky školy vyplněné tyto dokumenty:

"Žádost o přijetí", popř."Žádost o odklad", "Zápisový list žáka" (viz.níže), kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu jednoho z rodičů,

který bude veden přednostně ve školní matrice pro komunikaci s rodičem. Dokumenty je možné poslat také poštou. Kdo využije mailu,

musí podepsat žádost elektronickým podpisem, stejně jako při doručení do datové schránky (2ir6yj).

Náhradní termín je možno telefonicky domluvit s ředitelkou školy na čísle 469 637 944, popř. 603 824 599. 

Následně Vám bude mailem posláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude dítě figurovat na seznamu přijatých žáků.

Ten bude vyvěšen na webu školy 5.5.2020.

   

Průběh praktické části zápisu, která se uskuteční pro děti ;-) po návratu dětí do školy

(o termínu Vás budeme na stránkách informovat)

 • pohovor s rodiči
 • poznávání geometrických tvarů
 • určování barev
 • kresba postavy (úchop tužky)
 • matematické představy – počítání do 5, porovnávání více, méně, větší, menší
 • hrubá motorika – „opičí dráha“
 • základy stolování
 • báseň, píseň
 • výslovnost hlásek
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slov, říkanek
 • orientace v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole…
 • rozklad slova na hlásky, skládání slov z hlásek
 • znalost rodinných vztahů, jmen členů rodiny...    

      Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

      Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může

být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

    § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně

vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,

odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.)

 

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte

k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. 

      Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely

nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání,                                                                                                                   údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona,                                                                                                            a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍ UČITELKY A BUDOUCÍ SPOLUŽÁCI!

   dopis starosty.pdf 

   zápisní list.pdf

   žádost o odklad.pdf

   žádost o přijetí.pdf