Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
9
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
10
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
11
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
12
Příměstský tábor Veselá věda Chrudim
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Stolany
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: 43 Účinnost od:1.5.2018
Spisový znak: 1.2 Skartační znak: S10
Změny: aktualizace od 1.5.2018

Školní jídelna se řídí

  • vyhláškou č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování
  • vyhláškou 84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování
  • nařízením EU 852/2004
  • nařízením EU 1169/2011
  • vyhláškou 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin
  • vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
   osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • zákonem 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem 258/2000
  • zákonem 250/2000

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Jídelníček je vyvěšován na chodbě u kuchyně, v šatně ZŠ a zveřejněn na webových stránkách školy. Dětem je zajištěn pitný režim po celý den. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy. Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

  • děti MŠ a žáci ZŠ mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně
  • mají právo na kvalitní a vyváženou stravu
  • mají právo první den neplánované nepřítomnosti dítěte na vyzvednutí stravy do jídlonosiče
  • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím a před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
  • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy
  • strávníci jsou povinni dodržovat stanovenou výdejní dobu
  • chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své a jiných osob
  • chovat se při stravování slušně a ohleduplně k ostatním strávníkům, dodržovat pravidla kulturního chování a stolování, respektovat pokyny pedagogů, vedoucí ŠJ nebo kuchařky
  • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování
  • dodržovat termíny splatnosti úplaty za stravování
  • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, případné škody na majetku jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit
  • zamezovat plýtvání s potravinami

Výdejní doba MŠ

ranní svačiny 8.15 – 9.00
obědy 11.15 – 11.45
odpolední svačiny 14.15 – 15.00

Výdejní doba ZŠ

obědy 11.45 – 13.00

Výdejní doba může být upravena dle požadavků provozu mateřské školy.

Organizace provozu ve školní jídelně

  • svačinky připravuje kuchařka ve školní kuchyni, včetně roznášky na stolky ve školní jídelně, předškolní děti se obsluhují samy
  • talíře na polévku, lžíce, příbory a skleničky připravuje p. uklízečka
  • polévku nalévá p. učitelka. Děti jsou vedeny k opatrnosti při jedení horké polévky
  • použité talíře si děti odnášejí samy na okénko v kuchyni, mladším dětem pomáhají p. učitelky, pití si podle svých schopností přilévají samy nebo jim nalijí p. učitelky
  • v případě ukápnutí či rozlití čaje nebo jídla se p. učitelky postarají o úklid, aby se předešlo uklouznutí a následně úrazu
  • po každém jídle utírá stolky p. uklízečka utěrkou k tomu určenou

Způsob placení stravného a školného

  • hotově – vedoucí ŠJ
  • bezhotovostně trvalým příkazem k úhradě na bankovní účet školy č.ú. 250753355/0300

Trvalý příkaz si zařídíte u své banky na 10 měsíců (září – červen). U vedoucí školní jídelny si vyžádáte pevnou částku a variabilní symbol (osobní číslo dítěte). U tohoto způsobu úhrady bude vyúčtování stravného prováděno 2x ročně, a to k 31.12. a 30.6. Přeplatky stravného budou zaslány na Váš účet.
Případné změny Vašeho účtu je třeba včas nahlásit.
U platby v hotovosti bude stravné již vyúčtované a přeplatky se vyplácejí pouze u dětí, které ukončí školní docházku do MŠ nebo ZŠ. Ostatním dětem se přeplatky převádějí do nového školního roku. Stravné a školné se platí na aktuální měsíc. Veškeré platby prováděné přes účet nebo v hotovosti musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.

Přihlášení ke stravování

Při nástupu dítěte MŠ, žáka ZŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné včas nahlásit.

Odhlašování obědů

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo SMS zprávou obědy odhlásit nejpozději do 8.00 hodin v daný den. Za neodhlášené nebo neodebrané jídlo se  neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Telefon pro MŠ – 466 566 955, 607 440 535
Telefon pro ZŠ – 469 637 944
Telefon pro ŠJ – 466 566 956

Stanovení stravného pro MŠ

Děti do 6 let
celodenní stravování 34,- Kč
polodenní stravování (svačina+oběd) 26,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 8,- Kč
Děti 7 let (odklad školní docházky)
celodenní stravování 35,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 8,- Kč

Stanovení stravného pro ZŠ

oběd žáci 7 – 10 let 22,- Kč
žáci 11 – 14 let 23,- Kč

Stanovení stravného pro zaměstnance

oběd 24,- Kč