Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
29
Ředitelské volno
30
Ředitelské volno
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Stolany
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: 43 Účinnost od:1.9.2019
Spisový znak: 1.2 Skartační znak: S10
Změny: aktualizace od 1.9.2019

Školní jídelna se řídí

  • vyhláškou č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování
  • vyhláškou 84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování
  • nařízením EU 852/2004
  • nařízením EU 1169/2011
  • vyhláškou 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin
  • vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
   osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • zákonem 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem 258/2000
  • zákonem 250/2000

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Jídelníček je vyvěšován na chodbě u kuchyně, v šatně ZŠ a zveřejněn na webových stránkách školy. Dětem je zajištěn pitný režim po celý den. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy. Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

  • děti MŠ a žáci ZŠ mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně
  • mají právo na kvalitní a vyváženou stravu
  • mají právo první den neplánované nepřítomnosti dítěte na vyzvednutí stravy do jídlonosiče
  • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím a před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
  • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy
  • strávníci jsou povinni dodržovat stanovenou výdejní dobu
  • chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své a jiných osob
  • chovat se při stravování slušně a ohleduplně k ostatním strávníkům, dodržovat pravidla kulturního chování a stolování, respektovat pokyny pedagogů, vedoucí ŠJ nebo kuchařky
  • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování
  • dodržovat termíny splatnosti úplaty za stravování
  • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, případné škody na majetku jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit
  • zamezovat plýtvání s potravinami

Výdejní doba MŠ

ranní svačiny 8.15 – 9.00
obědy 11.15 – 11.45
odpolední svačiny 14.15 – 15.00

Výdejní doba ZŠ

obědy 11.45 – 13.00

Výdejní doba může být upravena dle požadavků provozu mateřské školy.

Organizace provozu ve školní jídelně

  • svačinky připravuje kuchařka ve školní kuchyni, včetně roznášky na stolky ve školní jídelně, předškolní děti se obsluhují samy
  • talíře na polévku, lžíce, příbory a skleničky připravuje p. uklízečka
  • polévku nalévá p. učitelka. Děti jsou vedeny k opatrnosti při jedení horké polévky
  • použité talíře si děti odnášejí samy na okénko v kuchyni, mladším dětem pomáhají p. učitelky, pití si podle svých schopností přilévají samy nebo jim nalijí p. učitelky
  • v případě ukápnutí či rozlití čaje nebo jídla se p. učitelky postarají o úklid, aby se předešlo uklouznutí a následně úrazu
  • po každém jídle utírá stolky p. uklízečka utěrkou k tomu určenou

Způsob placení stravného a školného

  • hotově – vedoucí ŠJ
  • bezhotovostně trvalým příkazem k úhradě na bankovní účet školy č.ú. 250753355/0300

Trvalý příkaz si zařídíte u své banky na 10 měsíců (září – červen). U vedoucí školní jídelny si vyžádáte pevnou částku a variabilní symbol (osobní číslo dítěte). U tohoto způsobu úhrady bude vyúčtování stravného prováděno 2x ročně, a to k 31.12. a 30.6. Přeplatky stravného budou zaslány na Váš účet.
Případné změny Vašeho účtu je třeba včas nahlásit.
U platby v hotovosti bude stravné již vyúčtované a přeplatky se vyplácejí pouze u dětí, které ukončí školní docházku do MŠ nebo ZŠ. Ostatním dětem se přeplatky převádějí do nového školního roku. Stravné a školné se platí na aktuální měsíc. Veškeré platby prováděné přes účet nebo v hotovosti musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci.

Přihlášení ke stravování

Při nástupu dítěte MŠ, žáka ZŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné včas nahlásit.

Odhlašování obědů

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo SMS zprávou obědy odhlásit nejpozději do 8.00 hodin v daný den. Za neodhlášené nebo neodebrané jídlo se  neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Telefon pro MŠ – 466 566 955, 607 440 535
Telefon pro ZŠ – 469 637 944
Telefon pro ŠJ – 466 566 956

Stanovení stravného pro MŠ

Děti do 6 let
celodenní stravování 34,- Kč
polodenní stravování (svačina+oběd) 26,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 8,- Kč
Děti 7 let (odklad školní docházky)
celodenní stravování 35,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 8,- Kč

Stanovení stravného pro ZŠ

oběd žáci 7 – 10 let 24,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč

Stanovení stravného pro zaměstnance

oběd 27,- Kč