Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
27 28
Společné fotografování
29
Popelka
30 31
Návštěva městské knihovny
1 2
3 4 5 6
Rozloučení s předškoláky
7 8 9
10 11
Sportovní hry
12 13
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
14 15 16
17 18
Celodenní výlet
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
27 28 29
"Popelka"- baletní představení ZUŠ Chrudim
30 31 1 2
3 4 5 6
Oslava Dne dětí s přespáváním ve škole
7 8 9
10 11
Bezpečné prázdniny
12
Organizace výuky 17. - 21. 6. 2024
13
Cirkus v Rabštejnské Lhotě
14 15 16
17 18
Focení
19 20
Zahradní slavnost 2024
21 22 23
24 25 26 27 28
Vysvědčení
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Stolany
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: SJ/St-40/20 Účinnost od:1.9.2023
Spisový znak: A.6. Skartační znak: A5
Změny: aktualizace od 1.7.2023

Školní jídelna se řídí

  • vyhláškou č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování
  • vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.
  • vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
  • nařízením EU 852/2004, o hygieně potravin
  • nařízením EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • vyhláškou 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin
  • vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
   osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • vyhláškou 121/2023 Sb. o požadavcích na pokrmy
  • vyhláškou MZ 602/2006  kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb.
  • zákonem 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem MZ 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízením EU 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva
  • zákonem 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Jídelníček je vyvěšován na chodbě u kuchyně, v šatně ZŠ a zveřejněn na webových stránkách školy. Dětem je zajištěn pitný režim po celý den. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů  je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 10:45 do 11:15 hodin. Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

  • děti MŠ a žáci ZŠ mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně
  • mají právo na kvalitní a vyváženou stravu
  • mají právo první den neplánované nepřítomnosti dítěte na vyzvednutí stravy do jídlonosiče
  • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím a před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
  • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy
  • strávníci jsou povinni dodržovat stanovenou výdejní dobu
  • chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své a jiných osob
  • chovat se při stravování slušně a ohleduplně k ostatním strávníkům, dodržovat pravidla kulturního chování a stolování, respektovat pokyny pedagogů, vedoucí ŠJ nebo kuchařky
  • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování
  • dodržovat termíny splatnosti úplaty za stravování
  • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, případné škody na majetku jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit
  • zamezovat plýtvání s potravinami

Výdejní doba MŠ

ranní svačiny 8.15 – 9.00
obědy 11.15 – 11.45
odpolední svačiny 14.15 – 15.00

Výdejní doba ZŠ

obědy 11.45 – 13.00

Výdejní doba může být upravena dle požadavků provozu mateřské školy. 

Organizace provozu ve školní jídelně

  • svačinky připravuje kuchařka ve školní kuchyni, včetně roznášky na stolky ve školní jídelně, předškolní děti se obsluhují samy
  • talíře na polévku, lžíce, příbory a skleničky připravuje p. uklízečka
  • polévku nalévá p. učitelka. Děti jsou vedeny k opatrnosti při jedení horké polévky
  • použité talíře si děti odnášejí samy na okénko v kuchyni, mladším dětem pomáhají p. učitelky, pití si podle svých schopností přilévají samy nebo jim nalijí p. učitelky
  • v případě ukápnutí či rozlití čaje nebo jídla se p. učitelky postarají o úklid, aby se předešlo uklouznutí a následně úrazu
  • po každém jídle utírá stolky p. uklízečka utěrkou k tomu určenou

Způsob placení stravného a školného

Stravné a školné se platí bezhotovostně na účet školy u Fio banky č. 2301917727/2010. Trvalý příkaz si zařídíte u své banky na 10 měsíců u ZŠ (září – červen), u MŠ na 11 měsíců (září - červenec). U vedoucí školní jídelny si vyžádáte pevnou částku a variabilní symbol (osobní číslo dítěte). 
Vyúčtování stravného bude provedeno 2 x ročně, a to k 31.12. a 30.6. Přeplatky stravného budou zaslány na Váš účet.
Případné změny Vašeho účtu je třeba včas nahlásit. Platba musí být uhrazena do 15. dne v měsíci. Stravné a školné se platí na aktuální měsíc.

Přihlášení ke stravování

Při nástupu dítěte MŠ, žáka ZŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné včas nahlásit.

Odhlašování obědů a svačin

Stravu mají děti a žáci přihlášenou na celý měsíc. V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů stravu odhlásit. Odhlášení oběda i svačin probíhá elektronicky přes internetovou stránku www.odhlaska.cz do 8.00 hodin v daný den. Pokud je políčko pro zaškrtávání šedivé, tak už nebude možné stravu na daný den odhlásit. Přihlašovací údaje i s návodem dostanou rodiče dětí MŠ a žáci ZŠ osobně na začátku školního roku u vedoucí ŠJ. Návod na web odhlaska.cz je vyvěšen na nástěnce školy. I nadále je možné stravu odhlásit osobně nebo telefonicky do 8.00 hodin v daný den na čísle 466 566 956. V případě nemoci mají děti a žáci nárok na oběd pouze první den nepřítomnosti, a to do vlastních nádob.

Stanovení stravného pro MŠ

Děti do 6 let
celodenní stravování 45,- Kč
polodenní stravování (svačina + oběd) 35,- Kč
přesnídávka 10,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 10,- Kč
Děti 7 let (odklad školní docházky)
celodenní stravování 47,- Kč
polodenní stravování 37,- Kč
přesnídávka 10,- Kč
oběd 27,- Kč
svačina 10,- Kč

Stanovení stravného pro ZŠ

oběd žáci 7 – 10 let 31,- Kč
oběd žáci 11 – 14 let 33,- Kč

Stanovení stravného pro zaměstnance

oběd 37,- Kč