Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
31 1 2
Kroužek Keramiky v DDM v Chrudimi
3 4 5 6
7 8 9 10
Povinné nošení roušek v prostorách školy
11 12 13
14
O prasátku Arturovi
15 16
Exkurze s Vodními zdroji Chrudim
17 18
UZAVŘENÍ ŠKOLY
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
31 1 2 3
Začínáme přdplavecký kurz
4 5 6
7 8 9 10
Předplavecký výcvik 2.
ROUŠKY
11 12 13
14
O prasátku Arturovi
Uzavření MŠ
15
Uzavření MŠ
16
Uzavření MŠ
17
Předplavecký výcvik 3. - zrušeno
Uzavření MŠ
18
DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ UZAVŘENÍ MŠ
Uzavření MŠ
19
Uzavření MŠ
20
Uzavření MŠ
21
Kamarádi z klobouku - zrušeno
22 23
Postě žába - zrušeno
24
Předplavecký výcvik 4.
25 26 27
28 29 30
Vycházka po přírodní rezervaci Maštale
1
Předplavecký výcvik 5.
2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Stolany
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: SJ/St-40/20 Účinnost od:1.9.2020
Spisový znak: A.6. Skartační znak: A5
Změny: aktualizace od 1.7.2020

Školní jídelna se řídí

  • vyhláškou č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování
  • vyhláškou 84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování
  • nařízením EU 852/2004, o hygieně potravin
  • nařízením EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • vyhláškou 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin
  • vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
   osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • vyhláškou MZ 602/2006  kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb.
  • zákonem 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem MZ 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízením EU 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva
  • zákonem 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Jídelníček je vyvěšován na chodbě u kuchyně, v šatně ZŠ a zveřejněn na webových stránkách školy. Dětem je zajištěn pitný režim po celý den. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy. Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

  • děti MŠ a žáci ZŠ mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně
  • mají právo na kvalitní a vyváženou stravu
  • mají právo první den neplánované nepřítomnosti dítěte na vyzvednutí stravy do jídlonosiče
  • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným a duševním násilím a před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami
  • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy
  • strávníci jsou povinni dodržovat stanovenou výdejní dobu
  • chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své a jiných osob
  • chovat se při stravování slušně a ohleduplně k ostatním strávníkům, dodržovat pravidla kulturního chování a stolování, respektovat pokyny pedagogů, vedoucí ŠJ nebo kuchařky
  • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování
  • dodržovat termíny splatnosti úplaty za stravování
  • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, případné škody na majetku jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit
  • zamezovat plýtvání s potravinami

Výdejní doba MŠ

ranní svačiny 8.15 – 9.00
obědy 11.15 – 11.45
odpolední svačiny 14.15 – 15.00

Výdejní doba ZŠ

obědy 11.45 – 13.00

Výdejní doba může být upravena dle požadavků provozu mateřské školy. 

Organizace provozu ve školní jídelně

  • svačinky připravuje kuchařka ve školní kuchyni, včetně roznášky na stolky ve školní jídelně, předškolní děti se obsluhují samy
  • talíře na polévku, lžíce, příbory a skleničky připravuje p. uklízečka
  • polévku nalévá p. učitelka. Děti jsou vedeny k opatrnosti při jedení horké polévky
  • použité talíře si děti odnášejí samy na okénko v kuchyni, mladším dětem pomáhají p. učitelky, pití si podle svých schopností přilévají samy nebo jim nalijí p. učitelky
  • v případě ukápnutí či rozlití čaje nebo jídla se p. učitelky postarají o úklid, aby se předešlo uklouznutí a následně úrazu
  • po každém jídle utírá stolky p. uklízečka utěrkou k tomu určenou

Způsob placení stravného a školného

 • bezhotovostně trvalým příkazem k úhradě na bankovní účet školy č. 250753355/0300

Trvalý příkaz si zařídíte u své banky na 10 měsíců (září – červen). U vedoucí školní jídelny si vyžádáte pevnou částku a variabilní symbol (osobní číslo dítěte). 
Vyúčtování stravného bude provedeno 2 x ročně, a to k 31.12. a 30.6. Přeplatky stravného budou zaslány na Váš účet.
Případné změny Vašeho účtu je třeba včas nahlásit. Platba musí být uhrazena do 15. dne v měsíci. Stravné a školné se platí na aktuální měsíc.

Přihlášení ke stravování

Při nástupu dítěte MŠ, žáka ZŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné včas nahlásit.

Odhlašování obědů

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo SMS zprávou obědy odhlásit nejpozději do 8.00 hodin v daný den.
Za neodhlášené nebo neodebrané jídlo se  neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Telefon pro MŠ – 466 566 955, 607 440 535
Telefon pro ZŠ – 469 637 944
Telefon pro ŠJ – 466 566 956

Stanovení stravného pro MŠ

Děti do 6 let
celodenní stravování 34,- Kč
polodenní stravování (svačina+oběd) 26,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 8,- Kč
Děti 7 let (odklad školní docházky)
celodenní stravování 35,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 8,- Kč

Stanovení stravného pro ZŠ

oběd žáci 7 – 10 let 24,- Kč
žáci 11 – 14 let 25,- Kč

Stanovení stravného pro zaměstnance

oběd 30,- Kč