Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7
Platba za školní družinu
8
1. lekce lyžování 2020
4. lekce plavání 2019/2020
Kurz lyžování 2020
Změna rozvrhu
9 10 11 12
13
Doprava - plavání
14 15
2. lekce lyžování 2020
5. lekce plavání 2019/2020
16 17 18 19
20 21 22
3. lekce lyžování 2020
6. lekce plavání 2019/2020
Lednové setkání rodičů
23 24 25 26
27 28 29
4. lekce lyžování
7. lekce plavání 2019/2020
30 31 1 2

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8
Začínáme lyžovat
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
O prasátku Arturovi - přeloženo na 12.5.
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zdravé zoubky
31
Pololetní prázdniny
1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do MŠ Stolany

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STOLANECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou vymezující školské obvody pro přijímání dětí.

Informace pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31.8.2019 a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a starší.
 • Zákonný zástupce dítěte odevzdá v mateřské škole přihlášku (žádost), předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s místem trvalého pobytu rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle oznámených kritérií rozhodnout  o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ ,umístěním na webových stránkách MŠ: www.zs-ms-stolany.cz

Pokyny pro rodiče

 • Přihlašovací formulář (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) v listinné podobě bude připraven k vyzvednutí v MŠ od 10.4.2019 (tj. Den otevřených dveří v MŠ Stolany). Formulář lze na požádání zaslat i elektronickou cestou. Dokument řádně vyplněný, včetně lékařského potvrzení (ne staršího než 1 měsíc), podepsaný zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu, tj. 2.5.2019 od 15.00 hodin do 16.30 hodin, kdy proběhne zápis dětí do MŠ. K zápisu přineste Váš občanský průkaz nebo pas a rodný list dítěte. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá rozhodnutí.
 • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Návštěvu dítěte v MŠ je doporučeno uskutečnit ve dni otevřených dveří.
 • V MŠ 2.5.2019 zákonní zástupci obdrží potvrzení o účasti na zápisu v mateřské škole s registračním číslem.
 • Termín nahlédnutí do spisu dítěte - čtvrtek 23.5.2019 od 10.00 do 12.00 hodin v MŠ.
 • Termín zveřejnění výsledku zápisu - pátek 24.5.2019 od 12.00 hodin - na webu školy a na dveřích v MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle bodového hodnocení plnění kritérií.
 • Zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář k vyzvednutí v MŠ). Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 • Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 10.6.2019. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které si osobně vyzvednou v MŠ od 24.5. do 28.5.2019 v době od 6.00 do 16.00 hodin.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stolany pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Stolany s účinností od 1.3.2019 stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Děti, které nedovrší k 31.8.2019 věku tří let, budou přijímány dle § 34 odst. 3 školského zákona na tříměsíční zkušební pobyt, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jiným způsobem. S účinností od 1.1.2017 se přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí obecně závaznou vyhláškou vymezující školské obvody pro přijímání dětí.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a starší, a to z obce Stolany a přislušného školského obvodu. Při přijímání do MŠ vychází ředitelka z kritérií a bodového systému, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.
 • O přijetí dítěte s podpůrným opatřením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost).
 • Vzdělává-li se dítě v MŠ pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.
 • Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, a tato skutečnost bude známa do 30.6.2019, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem.
 • Pokud to umožní kapacita MŠ, lze přijmout i ostatní děti v průběhu celého školního roku.
Bližší specifikace kritéria Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt v obci Stolany 10
Trvalý pobyt ve školském obvodu - obec Sobětuchy, Vrcha, Pouchobrady 6
Pětileté dítě k 31.8.2019 a starší 10
Čtyřleté dítě k 31.8.2019 4
Tříleté dítě k 31.8.2019 3
Dvouleté dítě k 31.8.2019 0
Sourozenec dítěte navštěvuje naši MŠ po 1.9.2019 1
Dítě přihlášené ke každodenní celodenní docházce 2