Kalendář akcí ZŠ

P Ú S Č P S N
29
Ředitelské volno
30
Ředitelské volno
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendář akcí MŠ

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do MŠ Stolany

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STOLANECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 na web.jpg

 Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 16. 6. 2020 od 16.00 hodin - ÚČAST NUTNÁ!!! (Pro přihlášení dítěte ke stravování budete potřebovat číslo účtu, ze kterého budete posílat platby.)

 

 

 

POZORNĚ ČTĚTE - NOVÉ NAŘÍZENÍ MŠMT:

 

Aktuální opatření k zápisu do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Stolany pro školní rok  2020/2021:

- v současné situaci nenavštěvujte osobně pediatra, k zápisu bude stačit vaše prohlášení a kopie očkovacího průkazu, v případě, že nebylo dítě očkováno podle očkovacího kalendáře (ke stažení v rubrice DOKUMENTY MŠ), kontaktujte na dálku vašeho pediatra, vyžádejte si od něho potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

- žádost k předškolnímu vzdělávání  a čestné prohlášení k očkování lze poslat emailem, nebo jde stáhnout z dokumentů z našich webových stránek, v tištěné formě si ji můžete vyzvednout z boxu umístěného na vstupních dveří MŠ

- zápis do MŠ proběhne 4. 5. 2020 od 7.00 do 16.00 hodin tímto způsobem: žádost o přijetí spolu s čestným prohlášením o řádném očkování dítěte s přiloženou kopií očkovacího průkazu dítěte, kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu zákonného zástupce (případně doporučení z poradenského zařízení) doručíte do poštovní schránky, umístěné na vstupních dveřích MŠ

- po ukončení zápisu ještě tento den dostanete emailem nebo telefonicky zprávu o přiděleném registračním čísle k vaší žádosti

- možnost nahlédnutí k podkladům správního řízení - čtvrtek 21. 5. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin v MŠ po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ

- výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ do 30 dnů, zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle bodového hodnocení plnění kritérií

- zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář k vyzvednutí v MŠ, lze poslat emailem). Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií

- zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si ho osobně vyzvednou v MŠ po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ

 

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou vymezující školské obvody pro přijímání dětí.

Informace pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31.8.2020 a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a starší.
 • Zákonný zástupce dítěte odevzdá v mateřské škole přihlášku (žádost), předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s místem trvalého pobytu rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte - AKTUALIZOVÁNO VÝŠE
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle oznámených kritérií rozhodnout  o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ ,umístěním na webových stránkách MŠ: www.zs-ms-stolany.cz

Pokyny pro rodiče

 • Přihlašovací formulář (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) v listinné podobě bude připraven k vyzvednutí v MŠ od 1.4.2020. Formulář lze na požádání zaslat i elektronickou cestou nebo si ho můžete stáhnout z našich webových stránek (Dokumenty MŠ - je třeba vytisknout obě strany). Dokument řádně vyplněný, včetně Čestného prohlášení k očkování (je možné stáhnout v rubrice Dokumenty MŠ, nebo vyzvednout z boxu na dveřích MŠ), podepsaný zákonným zástupcem dítěte, doručí zákonný zástupce do poštovní schránky, umístěné na dveřích mateřské školy ve stanoveném termínu, tj. 4.5.2020 od 7.00 hodin do 16.00 hodin, kdy proběhne zápis dětí do MŠ. K zápisu doložíte kopii  občanského průkazu nebo pasu zákonného zástupce, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy vydá rozhodnutí. Zápis proběhne bez účati zákonných zástupců a dětí.
 • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Návštěvu dítěte v MŠ je doporučeno uskutečnit individuálně po znovu otevření MŠ, po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou. Den otevřených dveří se letos neuskuteční.
 • V pondělí 4.5.2020 zákonní zástupci dítěte obdrží telefonicky nebo emailem potvrzení o účasti na zápisu v mateřské škole s registračním číslem a s termínem možnosti nahlédnutí k podkladům správního řízení.
 • Termín nahlédnutí do spisu dítěte - čtvrtek 21.5.2020 od 10.00 do 12.00 hodin v MŠ.
 • Termín zveřejnění výsledku zápisu - do 30 dnů - na webu školy a na dveřích v MŠ, zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle bodového hodnocení plnění kritérií.
 • Zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář k vyzvednutí v MŠ, nebo emailem). Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 • Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si ho osobně vyzvednou v MŠ po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou.
 • INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 16.6.2020 OD 16.00 HODIN V MŠ.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stolany pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Stolany s účinností od 1.4.2020 stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Děti, které nedovrší k 31.8.2020 věku tří let, budou přijímány dle § 34 odst. 3 školského zákona na tříměsíční zkušební pobyt, musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jiným způsobem. S účinností od 1.1.2017 se přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí obecně závaznou vyhláškou vymezující školské obvody pro přijímání dětí.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a starší, a to z obce Stolany a přislušného školského obvodu. Při přijímání do MŠ vychází ředitelka z kritérií a bodového systému, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.
 • O přijetí dítěte s podpůrným opatřením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost).
 • Pokud to umožní kapacita MŠ, lze přijmout i ostatní děti v průběhu celého školního roku.
Bližší specifikace kritéria Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt v obci Stolany 10
Trvalý pobyt ve školském obvodu - obec Sobětuchy, Vrcha, Pouchobrady 6
Pětileté dítě k 31.8.2020 a starší 10
Čtyřleté dítě k 31.8.2020 4
Tříleté dítě k 31.8.2020 3
Dvouleté dítě k 31.8.2020 0
Sourozenec dítěte navštěvuje naši MŠ po 1.9.2020 1
Dítě přihlášené ke každodenní celodenní docházce 2